فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت ملکه

کارت ملکه فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتباروری، تولد، مادر، هماهنگی، طبیعت، رفاه، شادی، عشق، جاه طلبی های هنری.منفیتحولات داخلی، باج گیری عاطفی،فقر، ناباروری، بارداری های ناخواسته،نماد…
بیشتر بخوانید