فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت ستاره

کارت ستاره فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتامید، سخاوت، آرامش، آرزوهایی که به حقیقت می پیوندند و سلامت، آگاهی معنوی است.منفیشک داشتن به خود، عدم اعتماد به نفس، بدبینی،بد شانسی,آرزوهای بر باد…
بیشتر بخوانید