فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت روز محشر

کارت روز محشر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتتولد دوباره، شادی، دست و دلبازی، ، همچنینبه معنی پاداش برای تلاش های گذشته است.منفیاحساس گناه، از دست دادن، سرزنش کردن خودتان، تاخیر، ترس، لجاجت.نماد…
بیشتر بخوانید