فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت ابله

کارت ابله فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتآغازی نو است، خوش بینی، شهوت و خامی، شهامت و بی باکی، هیجان، رویایی، شادیمنفیساده لوحی، بی فکری، عدم بلوغ، عدم مسئولیت، بی قانونینماد هاسگ,ستاره,چوب…
بیشتر بخوانید