فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت هشت شمشیر

کارت هشت شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتشما فرد ضربه پذیری هستید سعی کنید برای بهتر شدن اوضاع چشمان خود را باز کنید و دوست را از دشمن تشخص دهید.منفیشروعی جدید در پیش رو دارید.شما می توانید به…
بیشتر بخوانید