فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت سه چوبدست

کارت سه چوبدست فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتبه خودتان اعتماد داشته باشید .اراده ی شما مثال زدنی نیست زیرا هرچه بخواهید بدست می آورید.منفیاحتمال از دست دادن شغل یا پولتان در این کارت افتاده…
بیشتر بخوانید