فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت عدالت

کارت عدالت فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتعدالت، حقیقت، صداقت، تعادل، داوری، مسئولیتمنفیتعصب، بی عدالتی، قضاوت بد، تعصب، مشاوره بد است.نماد هاتاج,ستون,تخت,شمشیر,کفه یا ترازوتعبیر فال شما این…
بیشتر بخوانید