فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت عشاق

کارت عشاق فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتمیل، عاشق جدید، روابط، جذابیت فیزیکی، عشق، رابطه جنسی، تعهد.منفیشهوت، گذشت اخلاقی، وسوسه، بی تصمیمی، جدا، از دست دادن عاطفی ,شکست خوردن, عشق وعاشقی،.نماد…
بیشتر بخوانید