فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت شاه شمشیر

کارت شاه شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتمردی مقتدر در کارهای شما دخالتمیکند البته او صلاح شمارا می خواهد.نیت شما با مشکل برآورده می شود.منفیخطر در کمین شماست هشیار باشید مردی در زندگی شما می…
بیشتر بخوانید