فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت تک شمشیر

کارت تک شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتنیت شما آنگونه که شما دوست دارید انجام می شود.برای کسب پیروزی لازم است با تغییرات پیش آمده خود را وفق دهید.منفیاين كارت نشان دهنده ي فرصتي براي شروع يك…
بیشتر بخوانید