فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت هفت شمشیر

کارت هفت شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتراز شما فاش می شود به زودی یکی از اموال شما به سرقت می رود.بهتر است اطرافیان خود را بیشتر بشناسید.گاهی این کارت به معنی خیانتی است که شما دارید انجام می…
بیشتر بخوانید