فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت امپراطور

کارت امپراطور فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتموفقیت، قدرت، حفاظت، پشتیبانی، اعتماد، نظم و انضباط، ارائه دهنده، تثبیت، دلیل، اراده.منفیضعف، عدم بلوغ، جاه طلبی شکست خورده، مستبد، غیر قابل…
بیشتر بخوانید