فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت ارابه

کارت ارابه فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتپیروزی، حرکت، تغییر، خود باور، ابراز وجود، خبر خوب.منفیخشم، ظلم و ستم، نفس ، خودخواهی، غرور، تاخیر، نا امیدی.نماد هاتاج,ماه,ستاره,زره,پر,قلعه,چوب…
بیشتر بخوانید