فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت جهان

کارت جهان فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتتحقق، تکامل، رضایت، لذت، تمامیت، موفقیت.منفیرکود، فقدان اراده، بی حوصلگی، تاخیر.نماد هاپرنده,ابر,فرشته,شیر,چوبدست,گاوتعبیر فال شما این کارت به نماد لذت…
بیشتر بخوانید