فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت چرخ سرنوشت

کارت چرخ سرنوشت فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتسرنوشت، حرکت، چشم انداز، موفقیت، چرخه ی جدید، شانس و سودمنفیموانع، شانس موقت بد، بد شانسی شکستنماد هافرشته,پرنده,ابر,گاو,شمشیر,پرتعبیر فال شما شانس…
بیشتر بخوانید