فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت هفت ستاره

کارت هفت ستاره فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتدر زندگی حواستان را بیشتر جمع کنید تا شکست نخورید.گاهی این کارت به معنی این است که شما خیلی ناامید شده اید با توکل بر خدا نا امیدی را از خود دور…
بیشتر بخوانید