فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت نه چوبدست

کارت نه چوبدست فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتحسرت خوردن را کنار بگذارید و بدانید برای بدست آوردن هر چیزی اراده ی انسان حرف اول را می زند با نگاه کردن و افسوس خوردن چیزی حل نمی شود.منفیبرای تصمیم و…
بیشتر بخوانید