فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت ملکه

کارت ملکهفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتباروری، تولد، مادر، هماهنگی، طبیعت، رفاه، شادی، عشق، جاه طلبی های هنری.منفیتحولات داخلی، باج گیری عاطفی،فقر، ناباروری، بارداری های…
بیشتر بخوانید