فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت قدرت

کارت قدرتفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتقدرت، اراده، محبت، صبر و شکیبایی، شجاعت، پیروزی، بردباری.منفیترس، بی عدالتی,تبعیض، شکست، از دست دادن فرصت.نماد هاشیر,بی نهایتتعبیر…
بیشتر بخوانید