فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت پنج جام

کارت پنج جامفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتازبابت چیزی در زندگی ضرر کرده اید اگر سعی و تلاش کنید می توانید نیمی ازآن را جبران کنید از بابت بهم خوردن دوستیتان نگران نباشید زمان همه چیز را…
بیشتر بخوانید