فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت راهبه

کارت راهبه فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتشهود، درک، معرفت، رمز و راز، توانایی های روانی، نیروهای زنانهمنفیعدم شهودی، نا امنی عاطفی، موانع پنهان و یا مخالفان.نماد هاستون,صلیب,ماه,تاجتعبیر فال…
بیشتر بخوانید