فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت کاهن

کارت کاهن فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتدرون گرایی، تنهایی، راهنمایی، مشاوره، صبر.منفیلجاجتنماد هاکوه,چوب بلند,ستاره,لامپتعبیر فال شما این کارت به تمایل به تنهاییو یا شخصی که مانند معلم چیزهای…
بیشتر بخوانید