فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت غیبگو

کارت غیبگو فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتمشاوره، وکیل عاقلانه، تسلی معنوی، دانش، شناسایی، ایمان، انطباق، سنت.منفیاطلاعات غلط، فقدان ایمان، ، مشاوره بد، سردرگمی، رفتار آشوبگرانه.نماد…
بیشتر بخوانید