فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت چهار شمشیر

کارت چهار شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتاین کارت هشداری می باشد برای طوفانی که در انتظار شما است.بهتر است تنبلی و فکر و خیال کردن را کنار بگذارید.منفیظاهرا با سیاستی که در پیش گرفته اید…
بیشتر بخوانید