فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت ده شمشیر

کارت ده شمشیر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتاز کسی که انتظارش را ندارید ضربه می خورید.غمی در زندگی شما افتاده است که باید با درایت خود از این غم دوری کنید.منفیدر سختی ها مقاوم هستید و در پایان از…
بیشتر بخوانید