خانه » معطوف در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

معطوف در لغت نامه دهخدا