وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. خانه » واژه سلب

ESC را برای بستن فشار دهید

واژه سلب