فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت روز محشر

کارت روز محشرفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتتولد دوباره، شادی، دست و دلبازی، ، همچنین به معنی پاداش برای تلاش های گذشته است.منفیاحساس گناه، از دست دادن، سرزنش کردن خودتان، تاخیر،…
بیشتر بخوانید