فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت خورشید

کارت خورشید فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتشادی، عظمت، روشنی نشاط، سلامتی، عشق، تحقق.منفیقضاوت نا صحیح، تاخیر، شکست,انزوا.نماد هااسب,خورشید,پرچم,پرتعبیر فال شما این کارت به معنی ازدواج وبدست…
بیشتر بخوانید