فال نوستراداموس

فال نوستراداموس مراقب باشید

پاسخ نیت شما: * مراقب باشید چون می خواهند شما را فریب دهند. از دشمنان دوست نما پرهیز کنید. کمی رازدار باشید و اسرار خود را برای همه بازگو نکنید چون ممکن است از آن سوءاستفاده کنند. فال مجدد برای مشاهده فال خود ابتدا نیت…
بیشتر بخوانید