فال نوستراداموس

فال نوستراداموس بیم رسوایی

پاسخ نیت شما: * در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید. فال مجدد برای مشاهده فال خود ابتدا نیت…
بیشتر بخوانید