فال ایران باستان

فال ایران باستان شماره 29

فال ایران باستان شمارازتاریکترین بخش شب می گذرد و سپیده ی سحر فرا می رسد این تمام انرژی این کارت در فال شما است.زمان آینده به شدت خود را تحت فشار قرار داده اید و احساسات خود را دست کم می گیرید سعی کنید این سرکوب احساساتتان…
بیشتر بخوانید