فال لنورماند

فال لنورماند کارت لنگر

معانی و مفاهیم کارت «لنگر» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت لنگر لنورماند مدت زیادی است که در یک رابطه ی عشقی هستید که به زودی این رابطه به ازدواج ختم می شود.اگر مجرد هستید به زودی رابطه ای پایدار و عاشقانه ای را تجربه می کنید.
بیشتر بخوانید