فال لنورماند

فال لنورماند کارت کودک

معانی و مفاهیم کارت «کودک» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت کودک لنورماند عشقی جدیدی و شروع یک رابطه ی جدید در فال شما افتاده است.مشخصات این فرد:کسی که جوانتر از سنش به نظر می رسد و همچنین او کمی ریز جثه و ریز اندام است.او کمی…
بیشتر بخوانید