فال حافظ

غزل شماره 495 دیوان حافظ : می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی

غزل شماره 495 دیوان حافظمی خواه و گل افشان کن از دهر چه می جوییاین گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گوییمسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی رالب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوییشمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کنتا سرو بیاموزد از قد تو…
بیشتر بخوانید