فال حافظ

غزل شماره 483 دیوان حافظ : سحرگه ره روی در سرزمینی

غزل شماره 483 دیوان حافظسحرگه ره روی در سرزمینیهمی گفت این معما با قرینیکه ای صوفی شراب آن گه شود صافکه در شیشه برآرد اربعینیخدا زان خرقه بیزار است صد بارکه صد بت باشدش در آستینیمروت گر چه نامی بی نشان استنیازی عرضه کن بر…
بیشتر بخوانید