فال حافظ

غزل شماره 484 دیوان حافظ : تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

غزل شماره 484 دیوان حافظتو مگر بر لب آبی به هوس بنشینیور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینیبه خدایی که تویی بنده بگزیده اوکه بر این چاکر دیرینه کسی نگزینیگر امانت به سلامت ببرم باکی نیستبی دلی سهل بود گر نبود بی دینیادب و شرم…
بیشتر بخوانید