فال حافظ

غزل شماره 486 دیوان حافظ : بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

غزل شماره 486 دیوان حافظبلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلویمی خواند دوش درس مقامات معنوییعنی بیا که آتش موسی نمود گلتا از درخت نکته توحید بشنویمرغان باغ قافیه سنجند و بذله گویتا خواجه می خورد به غزل های پهلویجمشید جز حکایت جام…
بیشتر بخوانید