فال حافظ

غزل شماره 458 دیوان حافظ : ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

غزل شماره 458 دیوان حافظای دل آن دم که خراب از می گلگون باشیبی زر و گنج به صد حشمت قارون باشیدر مقامی که صدارت به فقیران بخشندچشم دارم که به جاه از همه افزون باشیدر ره منزل لیلی که خطرهاست در آنشرط اول قدم آن است که مجنون…
بیشتر بخوانید