فال حافظ

غزل شماره 450 دیوان حافظ : روزگاریست که ما را نگران می داری

غزل شماره 450 دیوان حافظروزگاریست که ما را نگران می داریمخلصان را نه به وضع دگران می داریگوشه چشم رضایی به منت باز نشداین چنین عزت صاحب نظران می داریساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگاردست در خون دل پرهنران می دارینه گل از…
بیشتر بخوانید