فال حافظ

غزل شماره 480 دیوان حافظ : ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

غزل شماره 480 دیوان حافظای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنیسود و سرمایه بسوزی و محابا نکنیدردمندان بلا زهر هلاهل دارندقصد این قوم خطا باشد هان تا نکنیرنج ما را که توان برد به یک گوشه چشمشرط انصاف نباشد که مداوا نکنیدیده ما چو به…
بیشتر بخوانید