فال حافظ

غزل شماره 475 دیوان حافظ : گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

غزل شماره 475 دیوان حافظگفتند خلایق که تویی یوسف ثانیچون نیک بدیدم به حقیقت به از آنیشیرینتر از آنی به شکرخنده که گویمای خسرو خوبان که تو شیرین زمانیتشبیه دهانت نتوان کرد به غنچههرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانیصد بار بگفتی که…
بیشتر بخوانید