فال حافظ

غزل شماره 431 دیوان حافظ : لبش می بوسم و در می کشم می

غزل شماره 431 دیوان حافظلبش می بوسم و در می کشم میبه آب زندگانی برده ام پینه رازش می توانم گفت با کسنه کس را می توانم دید با ویلبش می بوسد و خون می خورد جامرخش می بیند و گل می کند خویبده جام می و از جم مکن یادکه می داند که جم کی…
بیشتر بخوانید