فال لنورماند

فال لنورماند کارت مار

معانی و مفاهیم کارت «مار» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت مار لنورماند شما یک رقیب عشقی در زندگی خود دارید.او دارای قدی کوتاه , موهای مشکی,زیبا و فریبنده و در عشق متقلب است کمی زرنگی کنید تا دست او را رو کنید. مفهوم کارت مار…
بیشتر بخوانید