ایـن قیـد در دو جـای متـن برجام آمـده یكـی در مقدمـه: «ایـن راه حـل جامـع از یـک
کل متحـد تشـکیل میشـود کـه هیـچ چیـزی توافـق منـی شـود مگـر اینکـه در مـورد
همـه چیـز توافـق شـود.»
دومیـن بـار در انتهـای قـرارداد اسـت كـه بهرصاحـت آمـده اسـت:«در ارتبـاط
بـا گام نهایـی و هـر گامـی در میـان )گامهـای میانـی(، اصـل اسـتاندارد کـه »هیـچ
چیــزی توافــق منــی شــود مگــر اینکــه در مــورد همــه چیــز توافــق شــود«، اعــال مـی شـود.»

سـؤال ایـن اسـت كـه چـرا و بـا چـه مبنایـی ایـن قیـد در قـرارداد گنجانـده شـده
اســت؟ آیــا منیشــود در خصــوص یــك بخــش جزئــی توافــق نكــرد و امتیازاتــی در
برابـر آن گرفـت؟ ایـن اصـل حداقـل مشـكلی كـه ایجـاد میكنـد طوالنـی و سـخت
كـردن مذاكـرات اسـت؛ امـا اگـر از نـگاه حداكـری ببینیـم طـرف مقابـل میتوانـد
بهراحتـی بـا توجـه بـه ایـن قیـد، اهـرم فشـاری در دسـت بگیـرد و هـر جایـی كـه
تیـم ایرانـی بخواهـد در مـورد حـذف یـا اصـاح قیـدی پافشـاری منایـد؛ جلـوی او را
بـا تهدیـد بـه بـر هـم خـوردن کل قـرارداد بگیـرد.

تفاوت دیدگاه جلیلی با ظریف

دکتر سعید جلیلی در مذاکرات به دنبال نوع دیگری از توافق بود ، جلیلی سبک توافق گام به گام را برای راستی آزمایی عملی غرب مناسب می دید ، بدین صورت که باید موضوع هستی با یک گام از سوی ایران و غرب انجام بگیرد و سپس سراغ گام بعدی رفت…

تئوری و دیدگاه جلیلی در سال هایی که دولت روحانی بر سره کار آمد بسیار مورد حمله و توهین قرار گرفت، اما امروز که سال 1398 هست درستی منطق جلیلی برای همگان مشهود شده است.

شاید برخی بخواهند اوضاع آشفته برجام را به ترامپ ربط بدهند ولی باید این افراد بخاطر بیاورند که اوباما نیز هیچ قدمی برای اجرای صحیح و کامل برجام برنداشت و حتی اروپا که نقش طرفدار برجام را بازی میکند در راستای اجرای برجام هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

خاصیت حق و باطل این است که باطل در زمان کوتاه مدت پیروز می شود ولی با گذشت زمان حق درستی خود را اثبات می کند، امروز همه فهمیدند حق با سعید جلیلی بود

دولت روحانی با همه ی برگه برنده هایی بازی کرد که در دوران جلیلی و احمدی نژاد به دست آمده بود ، اگر غنی سازی 20% نبود — اگر نیروگاه اراک پیشرفت نمی کرد — اگر کارخانه آب سنگین نداشتیم   — آیا غرب برای مذاکره و توافق برجام اندکی کوتاه می آمد ؟؟؟

اگر کوتاه می آمد چرا سال 1383 کوتاه نیامد؟

 

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 34

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir