آشپزیخانه دارینکات و ترفندها

با خورشت سوخته چه باید کرد تا طعم سوختگی آن از بین برود ؟

با خورشت سوخته چه باید کرد؟ اولین نکته این است که هیچوقت روی خورشت سوخته آب نریزید چون طعم سوختگی در آن میماند بهترین کاری که باید در این زمان کرد خاموش کردن شعله زیر…

ادامه ی مطلب ...