حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « مرقوم » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مرقوم یعنی چه ?).

معنی مرقوم
معنی مرقوم

معنی مرقوم

مترادف و معادل واژه مرقوم:

  • مکتوب
  • مرقومه
  • نامه
  • نبشته
  • نوشته
  • نوشته شده
آوا: /marqum/
اشتباه تایپی: lvr,l
نقش: صفت
متضاد مرقوم: مسموع
مرقوم به عربی:رقم
رمز
صنف
مادة
نوع
مرقوم به انگلیسی:written
معنی مرقوم
معنی مرقوم در لغتنامه معین ?

(مَ ) [ ع ] (اِمف) نوشته شده.

معنی مرقوم در فرهنگ عمید ?

۱- نوشته شده
۲- خط دار

معنی مرقوم در لغت نامه دهخدا

مرقوم [ م َ ] ( ع ص ) نعت مفعولی از رقم، رجوع به رقم شود || خطدار، مکتوب || نگارش یافته و نگاشته شده، نوشته شده، مسطور:

الف را بر اعداد مرقوم بینی
که اعداد فرعند و او اصل والا (خاقانی)

نه سوره از پی ابجد همی شود مرقوم
نه معنی از پی اسما همی شود پیدا (خاقانی)

– کتاب مرقوم: نامه مهر کرده: و مااَدری̍ک ما سجین، کتاب مرقوم ( قرآن 8/83 و 9 ) و ما ادرای̍ک ماعلیون، کتاب مرقوم ( قرآن 19/83 و20 ).
|| بیان شده و توصیف شده || شمرده شده و در پیش ذکر شده || ثور و حمار وحش مرقوم القوائم: که پاهایش خطدار به سیاهی باشد.

مرقومه در لغتنامه دهخدا

مرقومه [ م َ م َ ] ( ع ص ) مرقومه، تأنیث مرقوم، رجوع به مرقوم و رقم شود || خطدار || نامه، رقیمه، رقعه، نوشته، مراسله، ج مرقومات || زمین کم نبات || دابة مرقومة، ستور که بر پایهای او خطوط داغ باشد.

نوشته شده، نامه
۱- (اسم ) مونث مرقوم جمع : مرقومات

۲ – ( اسم ) نامه مراسله رقیمه جمع : مرقومات

فرهنگ معین:

(مَ مَ یا مِ ) [ ع مرقومة ] (اِمف) نوشته، نامه، نک مرقوم.

فرهنگ عمید:

۱- نوشته
۲- نامه

رقم در لغتنامه دهخدا

رقم [ رَ ق َ ] ( از ع مص) تحریر، نوشتن است بر چیزی، نوشتن || کتابت || نشان کردن.

معنی رقم [ رَ ] ( ع مص ) نوشتن، نبشتن || و منه قولهم : هو یرقم الماء؛ یعنی حاذق و قادر بر تصرف هرامر است. || نقطه نهادن و واضح نمودن کتاب را، نقطه نهادن کتاب را و واضح و بیان نمودن و مهر کردن بر آن : رقم الکتاب.

مهر کردن || کتابت کردن || خطدار بافتن جامه را، نبشتگی بر جامه || داغ کردن شتر را.

لغتنامه معین

(رَ قَ) [ ع – فا] (اِ)=

۱ – نشان، علامت

۲ – خط، نوشته

۳ – عدد، نشانة اعداد، ج ارقام

فرهنگ عمید:

۱- (ریاضی ) هریک از علاماتی که برای نمایاندن اعداد به کار می رود، مانند ارقام فارسی و عربی و ارقام لاتینی، عدد
۲- خط، نوشته
۳- نشان
۴- [قدیمی] پیکره
۵- کتابت
* رقم زدن: (مصدر متعدی )
۱- نوشتن
۲- نقاشی کردن
۳- [مجاز] مقدّر کردن

مطالب پیشنهادی

مرقوم یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 333

هنوز کسی رای نداده...