مهندسیویدئو ها

ویدئو سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ ها

تایمینگ متغیر سوپاپ : انواع سیستمهای تایمینگ متغیر سوپاپ مختلفی وجود دارند که تفاوتهای مکانیسم های عملکردی آنها نسبت به عملکرد کلی شان از اهمیت کمتری برخوردار است . تا چند وقت پیش در اکثر سیستمهای تایمینگ متغیر میل…

ادامه ی مطلب ...