فال لنورماند

فال لنورماند کارت کوه

معانی و مفاهیم کارت «کوه» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت کوه لنورماند در عشق شما یک سد و مانعی وجو دارد که باید یک راه حل مناسب برایش پیدا کنید.او فردی غیرصمیمی و خشک ولجبازاستولی شما باز هم او را دوست دارید. مفهوم کارت کوه…
بیشتر بخوانید