فال لنورماند

فال لنورماند کارت صلیب

معانی و مفاهیم کارت «صلیب» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت صلیب لنورماند تجربه ی یک شکست عشقی در فال شما افتاده است خود را مقاوم کنید زیرا این به نفع شما است.به زودی کمی خسته افسرده و غمگین می شوید این دوران تمام می شوند مفهوم…
بیشتر بخوانید