فال حافظ

غزل شماره 442 دیوان حافظ : به جان او که گرم دسترس به جان بودی

غزل شماره 442 دیوان حافظبه جان او که گرم دسترس به جان بودیکمینه پیشکش بندگانش آن بودیبگفتمی که بها چیست خاک پایش رااگر حیات گران مایه جاودان بودیبه بندگی قدش سرو معترف گشتیگرش چو سوسن آزاده ده زبان بودیبه خواب نیز نمی…
بیشتر بخوانید